Vending Items Of [Eski]

[Cash] КОПЛЮ НА КОКАИН))

prontera, 163, 145

ИД Предмет Заточка Кол-во слот Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Случайные настройки Цена Кол-во
25375 Powerful Soul Essence None None None None None 3 2
27296 Ancient Wootan Shooter Card None None None None None 5 1
100417 Turtle Island Refine Box None None None None None 4 8
100419 Teddy Bear Refine Box None None None None None 3 3
2051 Illusion Survivor's Staff 9 [2] None None None None None 7 1
9026 Zealotus Egg None None None None None 6 1
19223 Illusion Cap 10 [1] None None None None None 11 1
18149 Illusion Ballista 9 [2] None None None None None 14 1
16063 Illusion Long Mace 10 [2] None None None None None 11 1
28023 Illusion Sharpened Legbone of Ghoul 9 [2] None None None None None 7 1
28022 Illusion Infiltrator 10 [2] None None None None None 11 1
28762 Illusion Bazerald 8 [2] None None None None None 11 1