Vending Items Of [Кузьмич]

[Cash] Всякое разное

prontera, 148, 143

ИД Предмет Заточка Кол-во слот Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Случайные настройки Цена Кол-во
4047 Ghostring Card None None None None None 800 1
4290 Cat O' Nine Tails Card None None None None None 350 1
27264 Evil Shadow Card None None None None None 150 2
27290 Haunted Obsidian Card None None None None None 150 1
27340 Chaotic Killer Mantis Card None None None None None 150 1
300237 Gutsy Familiar Card None None None None None 150 1
27292 Ancient Stalactic Golem Card None None None None None 150 1
18174 Illusion Hunter Bow 10 [2] None None None None None 130 1
19344 Illusion Hot-blooded Headband 9 [1] None None None None None 150 1
32005 Illusion Pole Axe 10 [2] None None None None None 100 1
32233 King Schmidt's Celestial Insignia [1] None None None None None 150 1